Skip to Content

薑黃黃連湯

【食材】 

薑黃5克    黃連1.8克    肉桂1克    延胡索4克    廣鬰金5克    綿茵陳5

 【作法】 

 水前服。

【功效】 

1.  治膽道炎。 

2.  出現腹脹悶,疼痛,嘔吐,黃疸者。

 

 

本文《摘錄自百病食療與藥食禁忌/立得出版社》

適用的疾病